Exempel på återkommande iakttagelse av beteende (stereotypvarning)

På tåget

Framför mig sitter de då igen, möjligtvis i ett någorlunda annorlunda uttryck men med samma innehåll, (jämför Jan-Gunnar Sjölins diskussion om ”formen” gällande semiotik i ”Att tolka bilder”, exempel: Linköpingståget är inte samma tåg rent fysiskt gällande personal och själva tåget, ändå är det samma tåg gällande avgångstid och så vidare).

I alla fall tre stycken högskolestuderande kvinnor i en mycket vanlig konstellation, en runt mellan 30-35 (KA)och två mellan 20-25 år (KB och KC). KA har en sorts chefsroll och styr samtalet gör påståenden. KB och KC har rollen av att instämma i KA:s påståenden och föra samtalet vidare på det av KA inslagna spåret.

Det tre diskuterar, eller snarare, klagar och beklagar sig högljutt angående så vitt skilda ämnen som:


Kurslitteraturens omfång


Kurslitteraturens pris


Lärarens orimliga krav


Hur mycket som ska läsas i kursen


Hur korkade alla andra är (vimpel upp, självreflektion pågår hos kvittermaskinens skribent)


Nu till några snabba stereotypa personanalyser och förutfattade meningar:

KA har tidigare jobbat inom vården, kanske på ett vikariat. Har nyligen avslutat en mammaledighet och i brist på jobb och i jakt på självförverkligande sök sig till universitetet. Intressen: Sebastian och Kevin mina älskade ungar! Vin med tjejgänget , alltför sällan snyftis L. Träna (har ett årskort använt två gånger i februari.)


KB har nyligen gått ut gymnasiet (inriktning barn och fritid) och efter en kortare praktik på ett dagis alternativt vikariat inom äldreomsorgen bestämt sig för att läsa vidare,


KC samma som ovan men har jobbat på exempelvis pressbyrån i ett och ett halvt år och vill nu göra något annat vilket hennes industriarbetande volvointresserade pojkvän med tribaltattueringar verkar tycka är en ok idé. Intressen: Desperate Housewives, Disco, resa, fredagsmys med älsko, katten bosse.

 

Glömde jag att skriva attdet är någon form av lärar/förskoleutbildning de läser?

Vi har alla våra fördomar men det betyder inte att det är ok att rösta på SD.Exempel på återkommande iakttagelse av beteende (stereotypvarning)

 

På tåget

Framför mig sitter de då igen, möjligtvis i ett någorlunda annorlunda uttryck men med samma innehåll, (jämför Jan-Gunnar Sjölins diskussion om ”formen” gällande semiotik i ”Att tolka bilder”, exempel: Linköpingståget är inte samma tåg rent fysiskt gällande personal och själva tåget, ändå är det samma tåg gällande avgångstid och så vidare).

I alla fall tre stycken högskolestuderande kvinnor i en mycket vanlig konstellation, en runt mellan 30-35 (KA)och två mellan 20-25 år (KB och KC). KA har en sorts chefsroll och styr samtalet gör påståenden. KB och KC har rollen av att instämma i KA:s påståenden och föra samtalet vidare på det av KA inslagna spåret.

Det tre diskuterar, eller snarare, klagar och beklagar sig högljutt angående så vitt skilda ämnen som:

Kurslitteraturens omfång

Kurslitteraturens pris

Lärarens orimliga krav

Hur mycket som ska läsas i kursen

Hur korkade alla andra är (vimpel upp, självreflektion pågår hos kvittermaskinens skribent)

 

Nu till några snabba stereotypa personanalyser och förutfattade meningar:

KA har tidigare jobbat inom vården, kanske på ett vikariat. Har nyligen avslutat en mammaledighet och i brist på jobb och i jakt på självförverkligande sök sig till universitetet. Intressen: Sebastian och Kevin mina älskade ungar! Vin med tjejgänget , alltför sällan snyftis L. Träna (har ett årskort använt två gånger i februari.)

KB har nyligen gått ut gymnasiet (inriktning barn och fritid) och efter en kortare praktik på ett dagis alternativt vikariat inom äldreomsorgen bestämt sig för att läsa vidare,

KC samma som ovan men har jobbat på exempelvis pressbyrån i ett och ett halvt år och vill nu göra något annat vilket hennes industriarbetande volvointresserade pojkvän med tribaltattueringar verkar tycka är en ok idé. Intressen: Desperate Housewives, Disco, resa, fredagsmys med älsko, katten bosse.

 

Glömde jag att säga att det är någon form av lärar/förskole utbildning de läser.

Vi har alla våra fördomar.. men rösta inte på SD bara för det!


Metalj

Metalj

Metalj är ett metalliskt grundämne som upptäcktes först under 1780-talet. På senare tid har man hittat belägg för att metalj använts i stor utsträckning i förhistorisk tid. Dess yta är matt brunlila och sticker i ögonen. I rumstemperatur avger den en frän unken doft. Metalj är skadligt för de flesta levande organismer. Namnet metalj härstammar ursprungligen från ordstävet ”en medalj av metall är värd sin vikt i guld” som myntades av Konstantinus den IV. Kemisk beteckning:  Zc.

 

Förekomst

Metalj förekommer naturligt i vulkanisk pimpsten (metaljmalm). Framställning av metalj är tidsödande och mycket kostsam då 1g metalj kräver ca 1ton pimpsten. Rika fyndigheter av metalj har hittats bland annat i metaljgruvan i Knäckebröhult.

 

 

Egenskaper

Metalj är en mycket tung metall men samtidigt spröd. Det finns i princip inga användningsområden för metalj. Försök har gjorts att lagra data på metaljskivor, motsvarande cd-rom. Dessa rymmer 1kb data och väger 265g. I Storbritannien har man länge använt metalj vid lagning av tänder och tandhygien.

 

Sport

Metalj är den fjärde medaljen som delas ut i inofficiella sporter.

Guld
Silver
Brons
Metalj
Datametall

 

Metaljförgiftning

Ett fåtal fall av metaljförgiftning har konstaterats i Storbritannien i slutet på 1980-talet. Symtomen liknar en lätt variant av ebola och är inte direkt livshotande. Tillståndet är obotligt men kan lindras med hjälp av oxmjölk.

 

Historia

Atlantis

Det finns i den grekiske filosofen Penos textsamling ”Världen” ett stycke som behandlar Atlantis där Penos beskriver hur man byggde hus och utvann en brunlila metall ur den grå hålstenen.

Fossil

I 65 miljoner år gamla fossil har man hittat pollenfragment som pekar på en mycket hög halt av metalj vilket lett forskare att konstruera den så kallade metaljteorin. Teorin som är en av flera angående dinosauriernas utrotning har fått kritik från kollissionsteoretiker men en viss grupp menar att en asteroid med stort metaljinnehåll kan exploderat i atmosfären.

 

Källor:

Jonas och Patrik Jonas, Metalj; vän eller fiende? (Motala folkbildning : ABF förlag, 1886)

Dolla Pulver, Metalj, skolplanch (klass 9C trojenborgskolan, 1994)

Matteus Flescheirus, Der Alte schwediche mätaljkunst, (taschen : nurnberg, 1947)

 

 

ENGLISH verison by google translate:

 

Metalj

Metalj is a metallic element that was first discovered in the 1780s. Recently, we found evidence that metalj been used extensively in prehistoric times. Its surface is dull purple-brown and stick in the eye. At room temperature, it emits a pungent musty smell. Metalj is harmful to most living organisms. Metalj The name originates from the saying "a medal of metal is worth its weight in gold" which was coined by Constantine the IV. Chemical Name: Zc.


Incidence

Metalj occurs naturally in volcanic pumice (metaljmalm). Manufacturing metalj is time consuming and very expensive when 1g metalj requires approximately 1ton pumice. Rich deposits of metalj found inter alia in the metaljgruvan Knäckebröhult.Properties

Metalj is a very heavy metal but also brittle. Basically, there are no uses of metalj. Attempts have been made to store data on metaljskivor, the corresponding CD-ROM. These houses 1KB data and weighs 265g. The UK has long used metalj the repair of teeth and dental hygiene.


Sports

Metalj is the fourth medal awarded in the unofficial sports.

Gold
Silver
Bronze
Metalj
Data Metals


Metaljförgiftning

A few cases of metaljförgiftning has been found in Britain in the late 1980s. The symptoms resemble a mild variant of Ebola and is not directly life threatening. The condition is incurable but can be alleviated by using oxmjölk.


History

Atlantis

It is in the Greek philosopher Penos text collection "The World" a piece of Atlantis, where treating Penos describes how to build houses and extracted a brown purple metal from the gray hålstenen.

Fossils

In 65 million years old fossils have been found in pollen fragments that point to a very high content of metalj which led researchers to construct the so-called metaljteorin. The theory is one of several concerning dinosaur extinction has been criticized by theorists collision but a particular group believe that an asteroid with large metaljinnehåll can exploded in the atmosphere.

 


RSS 2.0